War Haiku.

grey sky

World War I

In de Flanders Fields - Ieper

Herwig Verleyen

Naar de begraafplaats
van vergeten soldaten:
een stoet klaprozen.
Du côté du cimetière
des soldats oubliés:
une procession de coquelicots.
Regen roffelt
op de opgegraven helm —
cadans van dodendans.
La pluie tambourine
sur le casque exhumé —
cadence de danse macabre
Het oude slagveld.
Klaproosblaadjes vallen —
nog steeds spatjes bloed.
Le vieux champ de bataille.
les pétales de coquelicots tombent —
encore des éclaboussures de sang.
De liefdesbrief
die hij niet meer kon schrijven —
de wind ruist hem elke dag.
La lettre d'amour
qu'il ne pourra plus écrire —
le vent la bruisse chaque jour.
Nieuwjaarsmorgen.
Het front vol vredige sneeuw.
Plots brult een kanon.
Matin du Nouvel-an.
Le front couvert de neige calme.
Soudain gronde un canon.
Tyne Cot Cemetery.
Meer dan elfduizend engelen
wandelen door mij heen.
Cimetière de Tyne Cot.
Plus de onze mille anges
se promènent autour moi
Opgegraven:
twee handen met de vingers
nog gekruist in gebed.
Exhumation:
deux mains avec les doigts
encore croisés en prière.
Soldatenkerkhof.
Zerk naast zerk naast zerk —
nog steeds in het gelid.
Cimetière de soldats.
une dalle puis une dalle puis une dalle —
encore toujours dans le rang.
Vredig naast elkaar:
Duitse en Engelse helm —
beide doorboord.
En paix, l'un près de l'autre:
casques allemand et anglais —
tous les deux perçés.
In de loopgraven
bloeien nu klaprozen
en vergeet-me-nietjes.

vergeet-me-nietje : myosotis, ne-m'oubliez-pas

Dans les tranchées
fleurissent maintenant les coquelicots
et les myosotis
'John. Killed. Age 19'.
De regen toont zijn tranen.
De wind ruist zijn naam.
'John. Tué. 19 ans.'.
La pluie pleure ses larmes.
Le vent bruisse son nom.
Soldaat op nachtwacht.
De bajonet op zijn geweer
prikt zachtjes de maan.
Soldat de garde la nuit.
La baïonnette sur son fusil
pique sans bruit la lune.
Boomwortels,
diep tussen koper en brons —
bloesems vol roest.
Racines d'arbres,
profondément entre le cuivre et le bronze —
fleurs pleines de rouille.
Kanongebulder
overstemd door het geblaat
van een verdwaald lam.
Grondement du canon
couvert par le bêlement
d'un agneau perdu.
Een naam in graniet
voor eeuwig en reeds uitgewist
door wind en regen.
Un nom dans le granit
pour l'éternité et déjà effacé
par le vent et la pluie.
Amper negentien.
Ogen: blinkende medailles —
de dood maakt ze dof.
À peine dix-neuf ans.
Les yeux: des médailles brillantes —
la mort les a ternies.
Opgegraven schedel.
De blik van lege oogkassen
boort dwars door mijn ziel.
Crâne exhumé.
Le regard des orbites vides
transperce mon âme.
Bomen, omgehakt
voor loopgraven en steigers —
kijk, lentetwijgjes!
Op zijn borst draagt hij
de foto van zijn moeder —
samen naar het front.
Sur sa poitrine il porte
la photo de sa mère —
ensemble au front.
Obusexplosie.
In het gebit van het paard
grinnikt nu de dood.
Explosion d'obus.
dans la bouche d'un cheval
ricanne maintenant la mort.
Honderd jaar later
droomt elk verroest kanon nog
van de overwinning.
Cent ans plus tard
chaque canon rouillé rêve encore	
de victoire.
Een rat leest
de liefdesbrief van een soldaat mee —
over zijn schouder.
Un rat lit
la lettre d'amour d'un soldat —
par-dessus son épaule.
Duitse begraafplaats:
graniet, heide en berken.
De storm huilt Wagner.
Cimetière allemand:
granit, bruyères et bouleaux.
La tempête hurle Wagner.

Copyright Herwig Verleyen, 2011